Ako získať značku

Regionálne značenie produktov, služieb a podujatí sa zavádza v okolitých krajinách a postupne i na Slovensku, ako jedna z účinných metód podpory miestnej ekonomiky.

Čo je regionálne značenie?
Regionálne značenie produktov, služieb a podujatí je jednotné grafické označenie výrobkov, služieb aj kultúrneho dedičstva, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované, alebo udržiavané formou nehmotného kultúrneho dedičstva vo vymedzenom území a spĺňajú vopred stanovené kvalitatívne kritériá.

Cieľ regionálneho značenia:
Podporovať miestnych producentov, poskytovateľov služieb a nositeľov tradícií
Propagovať a rozvíjať región
Uchovávať hodnoty, tradície a jedinečnosť regiónu
Efektívne objavovať a využívať miestne zdroje
Chrániť a zachovávať kultúrne, prírodné a historické dedičstvo pre dlhodobo vyvážený a udržateľný rozvoj
Prispievať k rozvoju udržateľného cestovného ruchu skvalitnením rekreačného zážitku tým, že značka garantuje
pôvod označeného výrobku v regióne

Regionálnu značku môžu získať:
Remeselné alebo tradičné výrobky
Potravinárske produkty
Podujatia
Ubytovacie a stravovacie služby

Certifikovaný produkt musí spĺňať:
Jedinečnosť pre daný región
Pochádzať od miestneho výrobcu
Využívať tradičné postupy a miestne zdroje
Obsahovať podiel ručnej práce

Prínos zavedenia regionálneho značenia
Posilnenie budovania ľudského potenciálu
Využívanie miestnych zdrojov, surovín a tradičných spôsobov výroby a služieb v miestnom podnikaní a miestnych
trhoch, posilnenie a podpora ekonomických aktivít a miestnej ekonomiky,
Zlepšenie propagácie a prezentácie územia s dopadom na podporu rozvoja cestovného ruchu formou zážitkovej
turistiky,
Zvýšenie povedomia miestnych producentov a obyvateľov o tradičných špecifických produktoch,
Vytváranie sietí predajničiek a krátkych dodávateľsko – odberateľských reťazcov,
Vytváranie spoločnej fungujúcej siete producentov a poskytovateľov služieb,
Zvýšenie propagácie územia prostredníctvom produktov a služieb s regionálnym značením,
Istota pre spotrebiteľa, že výrobok označený regionálnou značkou spĺňa určité kvalitatívne kritériá, ktoré sú
pravidelne kontrolované.

 

Dokument si môžete stiahnuť kliknutím sem…